Kursplan för

Energiförsörjning
Energy Supply Systems

MVKN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2017-04-05

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: W3
Valfri för: E4-em, F4, F4-es, I4, M4-en, W4-es
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om energiförsörjningssystems uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar kunskaper rörande energiförsörjningssystemens uppbyggnad och funktion i relation till energiefterfrågans utveckling, dessa systems uppbyggnad, organisation och drift. Analyser av resurshushållande, miljömässiga, finansiella m fl aspekter på dessa system ingår med särskilt fokus på system på lokal och regional nivå. Systemuppbyggnad, kapacitetsanpassning, systemsäkerhet och miljöeffekter är andra analysdimensioner liksom aspekter på energiomvandlingsteknikernas utveckling och framtida utvecklingsförhållanden.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och baserat på arbete i grupp. De obligatoriska momenten redovisas muntligt och skriftligt i grupp, liksom erfarenheterna från det obligatoriska industriella studiebesöket. Redovisningarna sker i seminarier där alla kursdeltagare förväntas deltaga aktivt. Deltagande i en obligatorisk energiförsörjningsövning ingår, liksom fyra obligatoriska test på kurslitteraturen och föreläsningarna. Godkända övningsmoment ger betyget tre. För högre betyg erfordras skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMVF01 Termodynamik och strömningslära el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVK071

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Patrick Lauenburg, patrick.lauenburg@energy.lth.se
Kursansvarig: Bitr.univ.lektor Kerstin Sernhed , kerstin.sernhed@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Kursen är baserad på föreläsningar, rapportstudier och -analyser, ett industriellt studiebesök i grupp, energiförsörjningsövningar samt test på den obligatoriska kurslitteraturen med efterföljande genomgång och rättning.