Kursplan för

Projekt och forskningsmetodik inom logistik
Project and Research Methodologies in Supply Chain Management

MTTN65, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2017-04-10

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MLOG2
Valfri för: I5, M5
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge studenterna förståelse för och färdigheter i hur man genomför projekt och vetenskapliga studier inom logistikområdet. Kursen bygger vidare på tidigare kurser inom logistik och ger studenterna möjlighet till fördjupning. Studenterna får grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och projektledning, innan de i grupprojekt fokuserar på ett valt logistikområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar. Första delen rör forskningsmetodik, med genomgång av och arbete med olika forskningsmetoder. Andra delen rör projektledning, med genomgång av olika metoder och tekniker för projektledning. Tredje delen omfattar ett projekt som utförs i grupper om ca 4 personer. Respektive grupp ska, med handledares hjälp, välja och definiera en projektuppgift inom ett logistikområde.  Inom kursen kommer följande teman att behandlas:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se