Kursplan för

Förpackningslogistik
Packaging Logistics

MTTN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2017-04-10

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsprodukt- och förpackningsutveckling.
Obligatorisk för: MFIPDES2
Alternativobligatorisk för: MLOG2
Valfri för: I4, I5-lf, M4-lp, MD4, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger studenten kunskaper och djup förståelse i hur förpackade produkter påverkar försörjningskedjan. Den skall även ge förståelse om förpackningssystemets delkomponenter och dess betydelse i försörjningskedjor. Vidare ger den färdighet i att analysera, utforma och välja förpackningssystem baserat på behov och krav från företag och andra organisationer i försörjningskedjan. Kursen utvecklar studentens helhetssyn och system tänkande på förpackningssystem i försörjningskedjor, och bidrar till en syntes av förpacknings och logistik kunskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inom förpackningslogistiken arbetar man med förpackningsteknik och logistik för att förbättra effektiviteten i försörjningskedjan. Förpackningslogistiken utgår från kunskaper inom logistik avseende både teknik och ekonomi samt förpackningens funktion i olika industriella tillämpningar. Kursen består främst av ett projekt med syftet att förbättra ett befintligt förpackningssystem utifrån ett förpackningslogistiskt perspektiv. Projektet stöds av föreläsningar, fallstudier och återkopplingsseminarier, där olika förpackningslogistiska analyser och synteser genomförs. Analysmetoder, dimensioneringsmetoder och styrfilosofier för retursystem kommer att behandlas liksom aktuella förpackningslogistiska frågeställningar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Förpackningar och transporter är identifierade av samhället som väsentliga vid utveckling av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna löper därför som en röd tråd genom kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt genom skriftlig tentamen och baserat på ett projektarbete i grupp. Under kursens gång skall projektet redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: TH.
Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MTTF01 Logistik, MTTF20/MTTN40 Förpackningsteknik och utveckling.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTT215

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Pålsson, henrik.palsson@plog.lth.se
Hemsida: http://www.plog.lth.se/education/master-courses/