Kursplan för

Logistik i byggprocessen
Logistics in the Building Process

MTTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2017-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ska övergripande förmedla en helhetssyn avseende materialflöden och logistik i byggbranschen. Kursen skall även ge grundläggande och fördjupade kunskaper om totalkostnad, materialstyrning och olika typer av system och metoder för styrning av lager, distribution och materialförsörjning. Vidare ges en övergripande insyn i logistiska begrepp och teorier.

Ett projektarbete, som innebär en fördjupning i ämnet, ska ge färdigheter i problemidentifiering och praktisk problemlösning. Ett viktigt delmål är träning i att driva och presentera projekt samt att stimulera till självständigt och kritiskt tänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller seminarier där logistikens grunder och dess roll i byggbranschen behandlas. I övningar illustreras olika metoder och teorier kopplade till materialstyrning och materialförsörjning. Ett större projektarbete genomförs av eleverna där de kopplas till en arbetsplats. På arbetsplatsen skall ett logistiskt problem eller en möjlighet identifieras och genom studier och undersökning motivera problemet och ge förslag på lösningar. Projektarbetet presenteras i seminarieform av eleverna och redovisas i form av en teknisk rapport. I kursen genomförs även studiebesök hos relevanta aktörer i byggbranschens försörjningskedjor, där dessa själva beskriver sin roll och verksamhet. Kursen avslutas med skriftlig tentamen där elevernas förståelse och kunskap testas och utvecklas.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs, förutom godkänd tentamen, att obligatoriska övningar fullgjorts och att projektarbetet inlämnats, presenterats och godkänts. Slutbetyget utgör en sammanvägning av tentamensbetyget (0,5) och betyg på projektarbete (0,5). Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Logistik i byggprocessen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar
Kod: 0207. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbetet innebär att i grupp lösa ett praktiskt problem och skriva en rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MTTF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Fredrik Friblick, fredrik.friblick@prolog.se
Kursadministratör: Åsa Malm, asa.malm@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kommer att medföra uteslutning från kursen.