Kursplan för

Konstruktion för X
Design for X

MMKN11, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2017-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4, M4-pu, M4-prr, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera konceptet "Konstruktion för X " (KfX) eller alternativt uttryckt ”Design for X” (DfX), som är väl etablerat inom produktutveckling. I varje produktutvecklingsprojekt är det viktigt att säkerställa att produkten uppfyller de funktioner den konstrueras till. Men det finns många andra frågor som orsakas av, eller påverkar produktens egenskaper: är produkten pålitlig, hållbar, är den lätt att montera, billig att tillverka? Dessa aspekter måste också tas upp under produktutvecklingen. Specifika konstruktionsriktlinjer har därför utvecklats för att ta itu med dessa särskilda frågor, eller "X": monterings- och tillverkningsanpassad konstruktion, miljöanpassad konstruktion, och andra "konstruktion för X".

I kursen kommer i första hand följande "konstruktion för X" att ingå:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av konceptet KfX, varefter monterings- och tillverkningsanpassad konstruktion, konstruktion för additiv tillverkning, robust konstruktion och miljöanpassad konstruktion kommer att föreläsas. För var och ett av de ovan nämnda "X:en", så kommer en obligatorisk inlämningsuppgift, i grupp av 3 till 5 studenter, att lösas för att belysa det teoretiska innehållet. 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: I kursen ingår obligatoriska inlämningsuppgifter som utförs i grupper om 3 till 5 studenter. Godkända inlämningsuppgifter ger betyget godkänd (3) i kursen. För högre betyg (4 eller 5) krävs dessutom en skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMKF01 Utvecklingsmetodik el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMKN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@design.lth.se
Lärare: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Kursansvarig: Olaf Diegel, olaf.diegel@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/