Kursplan för

Hydraulik och pneumatik
Hydraulics and Pneumatics

MMKF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2017-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-pu
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna grunderna i uppbyggnad och dimensionering av hydrauliska och pneumatiska system. Förvärvade kunskaper och insikter skall därmed utgöra en plattform för vidare självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs: - Två genomförda laborationer (en i pneumatik och en i hydraulik) - En genomförd simuleringsövning i pneumatik med godkända individuella inlämningsuppgifter - En godkänd individuell projektuppgift i hydraulik - En godkänd skriftlig tentamen. För de båda kursmomenten, hydraulik och pneumatik, krävs att minimipoängen uppnås på båda momenten för godkänd tentamen. Slutbetyget i kursen baseras på resultatet på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMEA30 (Mekanik) och MMVF01 (Termodynamik och strömningslära)
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MMK050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/