Kursplan för

Utvecklingsmetodik
Product Development and Design Methodology

MMKF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2017-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik i form av procedurer, metoder och tekniker, med fokus på deras användning i produktvecklingens konceptfas. Studenten ska också ha förvärvat förmågan av att tillämpa dessa kunskaper i ett industriellt sammanhang. Vidare ska studenten ha förvärvat insikter om betydelse av produktutveckling i ett tillverkande företag avseende dess tillväxt och framgång på marknaden samt dess plats och relevans för samhällets tillväxt och välstånd.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen, genomgås översiktligt hur ett industriföretag tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad portfölj av utvecklingsprojekt. I följande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen, med tyngdpunkten på den inledande princip- eller, alternativt uttryckt, konceptutvecklingsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, med tyngdpunkten även här lagd på konceptfasen. I en sista del behandlas de senaste forskningsrönen inom området produktutveckling, som t.ex. global produktutveckling. Studenterna får härmed en första insikt i forskning inom produktutveckling.
Inledningsvis föreläses teorin, varefter ett tillämpningsprojekt med inriktning mot konceptutvecklingsfasen genomförs. Detta utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 4-6 teknologer per grupp. Projektarbetet redovisas i form av en för respektive grupp gemensam rapport och muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift ingår i kursen, vilken utförs i grupper om 4-6 studenter per grupp. Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 15-30 poäng. Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver det obligatoriska projektet ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken 10-20 poäng erhålls vid godkänt resultat. Notera att den skriftliga tentamen genomförs under kursens gång och efter att undervisning av teoridelen avslutats. Detta för att säkerställa att studenterna besitter nödvändiga teorikunskaper för att effektivt genomföra produktutvecklingsprojektet. Slutbetyget baseras på erhållna poäng från godkänt projektresultat och från godkänd tentamen och ges enligt följande: 25-32 poäng ger slutbetyget 3; 33-42 poäng ger slutbetyget 4; 43-50 poäng ger slutbetyget 5.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen, där godkänt resultat ger 10-20 poäng. Delmomentet omfattar: Tentamen inriktas mot att kontrollera den individuella kunskapsinhämtningen från föreläst teori. Övrig information: Tentamenstid meddelas av kursledningen.
Kod: 0215. Benämning: Konceptutvecklingsprojekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 15-30 poäng. Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Delmomentet omfattar: Produktutvecklingsprojektet utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet görs i grupp om 4-6 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport. Projektet inriktas mot konceptfasen av produktutvecklingsprocessen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/courses/