Kursplan för

Människa, teknik, organisation och hantering av risker
People, Technology, Organization and Risk Management

MAMN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: RH4-rh
Valfri för: BI3, BME5-br, C4-da, C4-sec
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en kunskapsbas om hur människa, teknik och organisation och samspelet mellan dessa (MTO-perspektiv) kan påverka riskbilden i en verksamhet t ex risken för att en stor olycka kan inträffa. Vidare är syftet att stärka studentens förmåga, enskilt och i grupp, att systematiskt identifiera och analysera en organisations riskhantering och föreslå åtgärder för ökad säkerhet och hållbarhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursstarten introduceras studenten i den pedagogik som används under kursen. Kursen lägger stor vikt vid studenternas förståelse av den egna kunskapsutvecklingen. Kursen består av pedagogiska momenten föreläsningar, individuella skriftliga reflektionsuppgifter utifrån inläst litteratur samt ett projektarbete i grupp. I projektarbetet görs studiebesök för att ge praktisk förankring av kursinnehållet i verklig praktisk verksamhet. Utifrån ett första studiebesök skall kursdeltagarna ta fram egna problemformuleringar, ta ansvar för att relevant data/information samlas in med lämplig forskningsmetod vid ett senare studiebesök, och att kursens begrepp, teorier och modeller tillämpas i den efterföljande analysen av verksamhetens säkerhetsarbete utifrån den ställda problemformuleringen. Arbetet skall sammanställas i en rapport. Projektarbetet presenteras vid ett seminarium där även opponering på arbetet sker. Till stöd för projektarbetet finns handledarmöten.

I föreläsningarna tas följande upp:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig enskild hemtentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen
Kursen överlappar följande kurser: MAM090

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Docent, tekn dr Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Examinator: Docent, tekn dr Anders Gudmundsson, anders.gudmundsson@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: Obligatoriska moment: Introduktionsföreläsning. Studiebesök i praktisk verksamhet. Projektarbete med rapportskrivning och seminariepresentation med opponering. Projekthandledningar. Individuella skriftliga reflektionsuppgifter utifrån läst litteratur.