Kursplan för

Arbetsorganisation och ledarskap
Work Organization and Management

MAMF15, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: M3
Valfri för: E4, F4, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse för hur industriellt arbete byggs upp, fördelas och samordnas med särskild hänsyn till människans behov och villkor. Centralt i kursen är arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och ömsesidiga anpassning under samtidigt beaktande av betingelser för produktivitet och arbetstillfredsställelse. Till ämnet hör kombinationer av sociala och tekniska aspekter, dels vid förändringar i befintliga produktionssystem, dels vid utformning av nya. Kursen ger speciellt förståelse för villkoren vid genomförande av förändringar i arbetsorganisationer och vilka krav detta ställer på ett hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Definiera och diskutera grundläggande begrepp som behandlar uppbyggnad, fördelning och samordning av arbete.

• Förklara arbetets och produktionssystemets utformning och dess samband med arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Utforma ett upplägg för framgångsrikt förbättringsarbete, dels vid förändringar i befintliga, dels vid utformning av nya produktionssystem.

• Muntligt och skriftligt redogöra för ett arbetsorganisatoriskt delområde.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Föreslå och motivera förändringar av en befintlig arbetsorganisation med stöd av grundläggande begrepp och principer inom området arbetsorganisation.

Kursinnehåll

Centrala begrepp i kursen: Arbetsorganisatoriska teorier ur produktionstekniskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Historik och utvecklingstrender inom arbetsorganisationen. Arbetsutformningens beteendevetenskapliga grunder. Gruppteori. Ledarskap och arbetsmiljö. Projektledning. Förändringsstrategier. Utvecklingsprocesser. Japansk arbetsorganisation och nya produktionskoncept. Förbättringsarbete och kompetensutveckling. Personaladministration - ansvar som chef och anställd. Visualiseringsmetoder. Utformning av arbetsorganisation. Hållbart och innovativt hälsofrämjande ledarskap. Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Dugga, fördjupningsuppgift i form av skriftlig artikel, inlämningsuppgifter, muntlig redovisning och skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Arbetsorganisation och ledarskap.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH.
Kod: 0208. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAMN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tekn dr Mikael Blomé, Mikael.Blome@design.lth.se
Examinator: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: Liknande kurs är MAMN30 Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning.