Kursplan för

Inledande kemi
Introductory Chemistry

KOOA20, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2017-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en grundläggande förståelse för atomer och molekylers uppbyggnad och interaktion med varandra, samt ge en grund för vidare kemistudier. Att ge nödvändig kunskap för det kemiska fackspråket på såväl engelska som svenska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig och fackmässig inriktning.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination. Godkänd inlämningsuppgift, duggor, laborationer och brandskyddsutbildning ger betyg G. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer som illustrerar kursinnehållet.
Kod: 0217. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination: Godkänd inlämningsuppgift krävs. Godkänd inlämningsuppgift och duggor ger betyg G. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Obligatoriska tester och inlämningsuppgift.
Kod: 0317. Benämning: Brandskyddsutbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOOA01, KOOA05, KOO101, KOK012, KOOA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ulf Ellervik, ulf.ellervik@chem.lu.se
Kursansvarig: Jan-Olle Malm, jan-olle.malm@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/