Kursplan för

Metabolic engineering
Metabolic Engineering

KMBN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2017-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B4-mb, B4-pt
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att utifrån tidigare kunskaper i framförallt genteknik, matematik och mikrobiologi introducera studenterna för metabol teknologi samt diskutera metabola verktyg och strategier. Studenterna skall ges insikt i hur teknologin kan nyttjas inom området industriell bioteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examination, poängbedömd muntlig litteraturpresentation samt poängbedömd rapport om simulerad laboration

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen
Kursen överlappar följande kurser: KMB040

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Gorwa-Grauslund, Marie-Francoise.Gorwa-Grauslund@tmb.lth.se
Lärare: Ed van Niel, ed.van_niel@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se