Kursplan för

Mejeriteknologi
Dairy Technology

KLTF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2017-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge vetenskaplig bakgrund till och fundamental kunskap om mjölk från kemisk, fysikalisk, biokemisk och mikrobiologisk synvinkel samt en introduktion till processer inom mejeriindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBKA10/KBK011 Biokemi.
Begränsat antal platser: 24
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.
Kursen överlappar följande kurser: KLT051

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Paulsson, Marie.Paulsson@food.lth.se
Kursansvarig: Dr Maria Glantz, maria.glantz@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se
Övrig information: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Kursen läses komprimerat. Kursen samordnas med uppdragsutbildning.