Kursplan för

Bioanalys
Bio Analytical Chemistry

KBTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2017-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: B4-mb, B4-pt, MLIV2, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en helhetssyn över det bioanalytiska området samt att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika bioanalytiska metoder. Genom att tillämpa och integrera de kunskaper som tidigare inhämtats av studenterna, skall kursen ge en djupare förståelse för de övergripande principerna inom bioanalys och de faktorer som styr val av enskilda steg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- genomföra en uppgift där hon/han på ett rationellt sätt och med bas i kursens teoretiska del ska välja metod för att lösa ett givet analysproblem. Detta sker genom att studenten erhåller uppgifter om ett faktiskt analysproblem och presenterar förslag på analysmetod/er

- på ett tydligt sätt skriftligen och muntligen kunna rapportera sina erfarenheter och slutsatser av uppgiften.

- diskutera och kritiskt utvärdera metoder och slutsatser som presenteras av andra studenter.

Kursinnehåll

Kursen ger en god inblick i moderna analysmetoder baserade på biokemiska molekyler. Sålunda omfattas enzymatisk-, immunokemisk-, cell- och DNA-baserad analys samt analytiska system som t.ex. biosensorer. Kursen behandlar även viktiga metoder för analys av biomolekyler som t.ex. masspektrometri. Kursen ger även insikt i framväxande miniatyriserade analystekniker baserade på t.ex. chip- och mikrofluid-system. Analys för det välutrustade laboratoriet ingår likaväl som fältmässig analysteknik. Speciellt behandlas analys av enskilda prover samt kontinuerlig analys för processövervakning med fokus på läkemedel och bioteknik samt i viss mån livsmedelsindustri och miljöområdet. Kursen behandlar också viktiga moment som provtagning och provbehandling.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examination. Förutom godkända laborationer och godkänd inlämningsuppgift, i samband med skriftligt prov kunna klara åtminstone 50 % av de problem som skall lösas. Frågor av förståelsekaraktär och inte frågor som fastställer detaljkunskaper. Dock kommer viss detaljkunskap att behövas för att förstå frågeställningarna. Laborationerna bedöms efter inlämnandet av laborationsrapport. Inlämningsuppgift bedöms efter inlämnad rapport och muntlig redovisning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Grupparbete.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig rapport.
Kod: 0212. Benämning: Bioanalys.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0312. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBKA10/KBK011 Biokemi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBT050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Andersson, Maria.Andersson@biotek.lu.se
Kursansvarig: Martin Hedström, Martin.Hedstrom@biotek.lu.se
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/kbt050