Kursplan för

Cellbiologi
Cell biology

KBKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2017-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge god kännedom om de basala molekylära mekanismerna i en levande cell.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha en förståelse för och kunna beskriva:

- den eukaryota cellens uppbyggnad och cellcykeln

- det eukaryota genbegreppet och eukaryot genreglering

- stamceller, stamcellterapi och kloning

- immunsystemets uppbyggnad och funktion i människa

- grundläggande fysiologiska processer i kroppen

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Cellkärnan och kromatinets organisation. Proteinsortering och sekretion. Celldelning och reglering av cellcykeln. Eukaryot genstruktur, exoner och introner. Informationsflödet i den eukaryota cellen. Cellbiologiska processer hos flercelliga eukaryoter. Immunologi. Molekylär fysiologi. Stamceller och cancer. Kloning och andra bioteknologiska tillämpningar. Etiska frågeställningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig rapport av en individuell litteraturuppgift samt skriftlig tentamen. Godkänd laborationsrapport krävs.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Cellbiologi, teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport av en individuell litteraturuppgift samt skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Cellens molekylära genetik. Cellkärnan och kromatinets organisation. Genstruktur, exoner och introner. Genomets evolution. Informationsflödet i cellen. DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. RNA och dess funktioner, translation och översättning till protein. Proteinsortering och sekretion. Celldelning, mitos, reglering av cellcykeln och meios. Funktionell genomik. Molekylär fysiologi. Odling av högre eukaryota celler.
Kod: 0217. Benämning: Cellbiologi, laborationer.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Upprening av eukaryot DNA.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KBK020, KBK070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Leif Bülow, Leif.Bulow@tbiokem.lth.se
Lärare: Cedric Dicko, Cedric.Dicko@tbiokem.lth.se
Lärare: Svetlana Leonova, Svetlana.Leonova@tbiokem.lth.se
Lärare: Lieselotte Cloetens, Lieselotte.Cloetens@tbiokem.lth.se
Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se