Kursplan för

Grundläggande kemi
Fundamental Chemistry

KASA01, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2017-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall väcka intresse för kemi, samt lägga en teoretisk och färdighetsmässig grund för fördjupade kemiska studier inom utbildningsprogrammet. Kursen utgör basen för de kommande kurserna i kemi.

Kursen ska även ge en förståelse för det kemiska fackspråket på såväl svenska som engelska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas: 

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig inriktning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Frågor hämtade från kursens obligatoriska moment utgör del av tentamen (vid ordinarie tentamenstillfälle). Tentamensresultatet ger slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 8. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter
Kod: 0317. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer som illustrerar kursinnehållet.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOOA01, KOOA05, KOOA10, KOOA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Jan-Olle Malm, Jan-Olle.Malm@polymat.lth.se
Kursansvarig: Dr. Johan Reimer, Johan.Reimer@kemi.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate-education/ekosystemteknik/