Kursplan för

Ingenjörsinriktad yrkesträning
Engineering Training Course

IYT000, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2017-04-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, L4, M4, MD4, N4, Pi4, RH2, V4, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Praktiken ska ge insikt om olika möjligheter och förutsättningar för kunskapers tillämpbarhet. Arbetsuppgifterna ska ha en så hög komplexitetsgrad att studenten får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper. Hänsyn ska tas till arbetsuppgifternas relevans för utbildningen. Kursen ska även ge en översiktlig förståelse för de krav och färdigheter som ställs i yrkeslivet och som inte är av strikt teknisk karaktär, men ofta direkt kopplade till den yrkesverksamma ingenjören. Den studerande skall under praktikperioden arbeta under de villkor och förhållanden som råder på den aktuella arbetsplatsen och ha avgränsade arbetsuppgifter. Under praktikperioden ska studenten även utveckla sin förmåga att fungera som en bidragande medarbetare.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen ska studenten:
- lämna in en skriftlig reflekterande rapport efter praktikperioden.
- föra loggboksanteckningar under kursens gång. Loggboksanteckningarna ska inlämnas till LTH-handledaren varje vecka.
- framföra en muntlig presentation med efterföljande diskussion på ett av institutionen utlyst seminarium.

Vidare krävs att studenten ska vara minst 8 veckor på heltid vid vald arbetsplats. Handledaren på arbetsplatsen skall efter genomförd kurs styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska handledaren vid LTH meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till kursens varaktighet.

Studenten ska under kursen gång föra loggbok och skicka in dessa loggboksanteckningar (1-2 sidor) med reflektioner i slutet av varje arbetsvecka till sin LTH-handledare. Loggarna ska bifogas slutrapporten.

Följande tre frågor ska besvaras varje vecka:
1. De 3 viktigaste lärdomarna denna vecka.
2. Vad kunde jag ha gjort annorlunda?
3. Vad kan jag göra bättre till nästa vecka?

Slutrapporten (omfattning 4-5 sidor, exklusive loggboksanteckningarna) ska bestå av följande delar:
- Presentation av företaget.
- Studenten ska beskriva sin roll och sina arbetsuppgifter under praktiken.
- Aktörer och olika yrkesgrupper som studenten kommit i kontakt med.
- Vad som varit mest lärorikt under praktiken.
- Vad studenten har haft mest nytta av från sin utbildning.
- Vad studenten saknat i sin utbildning och vill lära sig mer om efter praktiken.
- Reflektioner och slutsatser.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prefekten vid den berörda institutionen utser en lärare vid Lunds universitet till handledare och ansvarig examinator. Handledar- och examinatorrollen kan innehas av samma person, dock kan en doktorand inte vara examinator.,
Kursansvarig: The relevant head of department will appoint a lecturer at Lund University to supervisor and examiner. The supervisor and the examiner can be the same person. However, a PhD student is not accepted as an examiner.,
Hemsida: http://www.lth.se/samverkan/samverka-med-studenter/ingenjoersinriktad-yrkestraening/foer-studenter/
Övrig information: Innan kursen påbörjas ska LTH-handledaren godkänna syftet, motiveringen samt arbetsbeskrivningen.

Arbetsplatsen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledarna ska avsätta nödvändig tid för att stödja studentens arbete. Arbetsplatsen kan och bör även utse en bitr. handledare. Undervisning sker i projektform på vald arbetsplats. Kursen omfattar 400 timmar varav 320 timmar ska vara arbetsplatsförlagda.

För information om anmälan till kursen se kursens webbsida.

I de fall kursen genomförs under sommaren och om arbetsplatsen inte kan tillhandahålla handledning under en period, får praktiken avbrytas för ett kortare uppehåll (högst 3 veckor) tills handledaren åter finns på plats.

Undervisningsspråk: Kursen ges på det språk som handledare och student gemensamt kommer överens om.

Registrering sker på kurskod knutet till valt ämnesområde, inte på IYT000.