Kursplan för

Forskningsmetodik i industridesign
Research Methods in Industrial Design

IDEN35, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2017-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: MID2
Valfri för: MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa studentens förståelse och förmåga att planera, utföra samt rapportera undersökande studier som genomförs för att stödja och motivera beslut i designprocessen. Detta sker dels genom att introducera perspektiv, angreppsätt och metoder som används inom vetenskaplig och praktikdriven forskning i designfältet, dels att studenten ges möjlighet att kritiskt reflektera och granska egna, kurskollegors samt publicerade undersökande studier. I kursen genomförs och dokumenteras, enskilt eller i grupp, en undersökande studie som är utformad så att insikterna från studien kan utgöra ett välgrundat underlag för det kommande examensarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten demonstrera:
-förståelse för hur undersökande studier bidrar till kunskapsbyggande inom designfältet.
-kunskap om alternativa metodval vid genomförande av undersökande studier genom att i rapportform redogöra för en väl definierad egenvald frågeställning samt kritiskt reflektera över lämpligt genomförande för att besvara denna. Detta görs genom att redogöra för studiens utgångspunkter: bakgrund, avgränsningar samt alternativa angreppssätt.
-förståelse för gängse terminologi i vetenskaplig publicering, exempelvis validitet, trovärdighet, urval, forskningsfråga etc. Detta görs genom att läsa, kritiskt granska och i grupp diskutera vetenskapligt publicerade artiklar med relevans för designfältet.
-medvetenhet om relationen mellan eget utfört arbete och studier utförda av andra inom designfältet. Detta görs genom att i rapportform argumentera för frågeställningen och resultatets relevans, nyhetsvärde, trovärdighet och potentiell nytta.
-medvetenhet om att olika utgångspunkter är förenade med olika perspektiv, angreppsätt och utförande. Detta görs genom att kritiskt reflektera över eget och kurskollegors arbete genom en i kursen återkommande peer-review process.
-förståelse för hur en undersökande studie presenterad i rapportform kan överföras till en designbrief.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten demonstrera förmåga att:
-formulera en egenvald, väl avgränsad och för designfältet relevant frågeställning som tids- och resursmässigt kan genomföras inom ramen för kursen.
-kommunicera en undersökande studies utgångspunkter, bakgrund, metodval, förväntade resultat, begränsningar och implikationer, muntligt så väl som skriftligt.
-identifiera olika tillvägagångsätt för att undersöka frågeställningen och välja minst ett angreppssätt som är lämpligt för att besvara denna.
-med vägledning planera, samla in och tolka empirisk data som ökar förståelsen för den egna frågeställningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten
- visa insikter i att olika utgångspunkter, perspektiv och angreppssätt påverkar genomförande och utfall av undersökande studier samt dess relevans och trovärdighet.
- i seminarieform och genom kollegial granskning muntligt samt skriftligen demonstrera förmåga att formulera välgrundade beslut samt kritiskt reflektera över styrkor, svagheter och konsekvenser gällande genomförande såväl som etiska överväganden.
-visa förmåga till ett hållbart, etiskt och kritiskt förhållningssätt samt insikter i hur designfältet kan adressera nuvarande och kommande samhällsutmaningar.

Kursinnehåll

Kursen erbjuder både praktisk och teoretisk kunskap och förståelse med fokus på undersökande studier vars syfte är att underbygga beslut i designprocessen. Praktisk kunskap övas i form av att studenten med hjälp av vägledning med successivt ökande komplexitet får prova olika metoder för att formulera undersökande frågor, göra metodval, samla in och analysera empiriskt material samt göra databassökningar (för vetenskapligt publicerade studier) med syfte att identifiera argument för relevans, trovärdighet och implikationer. Vidare innehåller kursen återkommande moment som successivt fördjupar studentens färdighet och förmåga att granska och kritiskt reflektera över egna och andras undersökande studier. Examinationsuppgiften innehåller moment där studenten ges möjlighet att demonstrera sin förmåga att planera, genomföra, rapportera samt kritiskt granska en undersökande studie vars resultat bör kunna omsättas i en designbrief för ett designprojekt motsvarande 20 veckors heltidsstudier.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Studentens prestation bedöms utifrån aktivt deltagande vid kursens olika moment samt prestation vid genomförda övningar och inlämnad examinationsuppgift. För godkänd kurs skall studenten visa att hen uppfyller läromålen både skriftligt och muntligt. Studenten ges möjlighet att demonstrera sina kunskaper och färdigheter genom aktivt deltagande i de olika kursmomenten, samt genom att leverera inlämningsuppgifter till i förväg given tidpunkt. I de fall inlämningsuppgifter sker i grupp skall respektive students enskilda roll och bidrag framgå tydligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE081

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elin Olander, Elin.Olander@design.lth.se
Kursansvarig: Anders Warell, Anders.Warell@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Undervisningsform: Föreläsningar, seminarier, övningar och självstudier.