Kursplan för

Japanska för tekniker
Japanese for Engineers

GEMA70, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Externt valfri: A4, B4, BI3, BME4, C4, D4, E4, F4, I4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ägnas huvudsakligen åt praktiska språkfärdigheter i japanska, d.v.s. grammatisk struktur, ordförråd, hörförståelse, läsning av enkla texter samt skriftlig och muntlig framställning. Skriftsystemen hiragana och katakana gås igenom och även vissa grundläggande kanji-tecken. Det ges också föreläsningar om grundläggande teoretisk japansk grammatik.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 20 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sawako Murao, sawako.murao@ostas.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/japanska
Övrig information: Kursen består av föreläsningar och gruppövningar på kvällstid. Studenten tillägnar sig kunskaper motsvarande Textkurs 1 inom Nybörjarkurs 1 (JAPC01) i japanska som ges vid Språk-och litteraturcentrum. Undervisningen sker på svenska, japanska och eventuellt engelska.