Kursplan för

Numeriska metoder för datorgrafik
Numerical Methods in CAGD

FMNN35, 6 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Valfri för: C5, D5-bg, E5-bg, F5, F5-bg, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Dagens datorgrafikprogram baseras på numeriska metoder för att snabbt konstruera kurvor och ytor. Kursens syfte är att i detalj visa de grundläggande algoritmerna och deras grundprinciper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Polynom- och Splineinterpolation. Bézierkurvor. De Casteljaus algoritm. Blossoms. De Boors algoritm och de Boor punkter. Kontrollpolygoner. NURBS. Olika sätt att parametrisera kurvor. Ytor och algoritmer för det tvådimensionella fallet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter med muntlig redovisning,

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAB20 Linjär algebra, FMAA01/05 Endimensionell analys, FMNF05/FMNF10 Numerisk analys, EDAF80 Datorgrafik eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMA135, FMN100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, Studierektor@math.lth.se
Kursansvarig: Carmen Arevalo, carmen@maths.lth.se
Kursadministratör: Patricia Felix Poma de Kos, patricia.felix_poma_de_kos@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN100