Kursplan för

Hållbarhet och resursanvändning med perspektiv på informations- och kommunikationsteknik
Sustainability and Resource Use with Perspectives on Information and Communication Technology

FMIF45, 4 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C3, D3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter grundläggande kunskap om väsentliga miljö- och resursproblem och om hur en mer hållbar utveckling kan främjas genom politiska mål och styrmedel, tekniska lösningar och verktyg för miljöarbete. Informations- och kommunikationsteknik (IKT), inklusive dess fysiska infrastruktur (datorer, smarta telefoner, serverhallar etc) är en viktig utgångspunkt i kursen som särskilt syftar till att ge studenten kunskap om hur denna verksamhet bidrar till miljö- och resursproblem genom användning av energi och råmaterial och efterlämnande av avfall. Ett annat mål med kursen är att inspirera studenterna att fundera över hur IKT kan bidra till hållbara samhällslösningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två delar; en föreläsnings- och seminariedel och ett projektarbete (uppsats).

Kursen belyser begreppet hållbar utveckling och vad det innebär samt väsentliga miljö- och resursfrågor såsom klimat, luftkvalitet och ändliga resurser. Kursen belyser också samhällets energisystem, resursanvändning och avfallshantering, samt hur dessa bidrar till miljö- och resursproblem och kan utvecklas i mer hållbar riktning. Vidare behandlar kursen politiska mål och styrmedel inom miljöområdet samt verktyg såsom livscykelanalys. Kursen lyfter även fram konkreta exempel på hur IKT kan bidra till lösningar som främjar hållbar utveckling.

Projektarbetet genomförs i grupp och redovisas vid projektseminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete och godkänd skriftlig tentamen; obligatorisk närvaro vid seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 90 hp inom program
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI031, FMIA01, FMIF01, FMIF05, FMIF10, FMIF20, FMIF35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karin Ericsson, karin.ericsson@miljo.lth.se
Kursadministratör: Tomas Johansson, tomas.johansson@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se