Kursplan för

Modern subatomär fysik
Modern Subatomic Physics

FKFN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, F4-aft
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till den subatomära grundforskningen och presentera dagsaktuella forskningsproblem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Modern subatomär fysik är ett mycket brett och aktivt forskningsområde som omfattar allt mellan fotoninducerade reaktioner till frågan om kvark-gluonplasmats påvisbarhet. För att illustrera de modeller och kärnreaktioner som används i dagens subatomära forskning följer vi under kursens gång några aktuella projekt (med anknytning till Lund) från planeringsstadiet, via experiment och dataanalys till den slutliga uttolkningen och jämförelser med teorin.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkända inlämningsuppgifter, projektrapport och seminariepresentation. Betyget utgör ett viktat omdöme från dessa tre moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FKFN20 Kärnfysik, fördjupningskurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FYST16, FKF070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: docent Joakim Cederkäll, Kärnfysik, joakim.cederkall@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/english/teaching/valfria_kurser/modern_subatomic_physics/
Övrig information: Kursen samläses med motsvarande kurs vid Naturvetenskaplig fakultet, där kursen är en kurserna i den subatomära mastersinriktningen. Läsperiodsindelningen vid fakulteterna är något olika, vilket normalt innebär att kursstarten sker en bit in i vårens sista läsperiod.