Kursplan för

Människans fysiologi
Human Physiology

EXTG50, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME2, N2
Valfri för: B4, K4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå och kunna redogöra för

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

känna till och vara förtrogen med

Kursinnehåll

Människokroppen studeras från funktionell utgångspunkt. Allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt generella styrmekanismer behandlas. För varje studerat organsystem belyses integrerat hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styres.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Undervisning ges i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och laborationer. Deltagande i laborationer och därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOKA30 Allmän, oorganisk och organisk kemi och (TEK295 Cellens biologi eller KMB060 Mikrobiologi eller KBKA05 Teknisk biologi).
Begränsat antal platser: 100
Urvalskriterier: Studenter från BME- och N-programmet har platsgaranti. För övriga: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: TEK015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Fredrik Johansson, per_fredrik.johansson@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-grundniva/biologiska-kurser-pa-grundniva-for-teknologer