Kursplan för

Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2
Introductory Course in Chinese for Engineers, Part 2

EXTF60, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Externt valfri: C3, D3, E3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen bygger på en genomgång av kinesisk grammatik, ordkunskap och skrift (ca 60%) samt träning i muntlig språkfärdighet (ca 40%). Materialet består till större delen av elementära sakprosatexter.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt resultat på kursen krävs förutom godkänt resultat på under terminen fortlöpande tester och på de avslutande slutproven dessutom regelbunden närvaro vid lektionerna (minst 70%) samt aktivt deltagande vid dessa. Den studerande skall vid återkomst till Sverige kunna visa upp intyg på godkänt resultat från Beihang University för att få godkänt betyg på kursen. Endast ett sluttentamenstillfälle för varje del erbjuds i Kina. Student som inte lyckas slutföra kursen vid detta tillfälle erbjuds möjlighet att tentera kurs i Lund med liknande kursinnehåll.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Sivam, Peter.Sivam@ostas.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/kinesiska/
Övrig information: Kursen är förlagd till Beihang University i Kina. Undervisning sker i första hand på kinesiska.