Kursplan för

Affärsdriven programvaruutveckling
The Business of Software

ETSF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: C3, D3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten insikter och kunskaper i affärsmässiga aspekter av mjukvaruutveckling. Detta innefattar hur marknad och ekonomi samspelar med den tekniska utvecklingen, begreppet innovation, affärsmodeller för mjukvaruprodukter och -tjänster, hur utvecklingsresurser skapas och används, hur projekt planeras och leds såväl inom etablerade företag som startups. Kursen syftar också till att belysa etiska frågeställningar och juridiska ramverk som påverkar programvaruutvecklingen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbete och skriftlig rapport.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Projektarbetet betygsätts för projektgruppen och vägs ihop med betyget för rapporten till slutbetyg på kursen
Kod: 0217. Benämning: Rapport.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig rapport som betygsätts. Betyget vägs ihop med betyget för projektet till slutbetyg för kursen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETSA05, ETSF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elizabeth Bjarnason, elizabeth.bjarnason@cs.lth.se