Kursplan för

Internetprotokoll
Internet Protocols

ETSF05, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C2
Valfri för: E4-ks
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, inom fysiska lagret och länklagret samt om funktionen och uppbyggnaden hos de mest centrala protokollen som bygger upp Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär fördjupade studier av länk- och IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet, och går speciellt djupare in på olika typer av länkprotokoll, transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända laborationer och aktivt deltagande i onlinediskussioner är ett krav för godkänd kurs. Fyra betygsatta duggor ges under kursens gång. Det sammanräknade resultatet från de var för sig godkända duggorna ger betyg 3 eller 4. Om betyg 4 uppnås på duggorna kan betyg 5 erhållas genom en godkänd hemuppgift som genomförs under kursens avslutande ordinarie tentaperiod. Omtentamen omfattande hela kursen ges som en hemtentamen som kan ge betyg 3 eller 4. Om betyg 4 uppnås på denna hemtentamen kan betyg 5 erhållas genom en godkänd hemuppgift vid ordinarie tentamenstillfället.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.
Kod: 0216. Benämning: Examination.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (duggor) samt frivillig hemuppgift.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS130 Kommunikationssystem.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS052, ETS110, ETSF10, EITF45

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Stefan Höst, stefan.host@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsf05
Övrig information: Kursen består av föreläsningar, övningar, sals- och projektlaborationer.