Kursplan för

Datorkommunikation
Computer Communication

EITA60, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA1, IEA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge högskoleingenjören grundläggande kunskaper i datorkommunikation. Kursen ger också ingående förståelse för systemprinciper och implementering av datakommunikation, datanät och distribuerade system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Systemprinciper: Kretskopplade och paketförmedlande nät, nättopologier, vägval, prestanda.

Olika typer av datanät, LAN, WAN. Accessmetoder för trådbundna och trådlösa lokala nät.

Protokoll: OSI-modellen och TCP/IP-modellen för protokoll, kommunikation mellan olika protokollnivåer, adressering, synkronisering, flödeskontroll, felkontroll.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända laborationer och inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen. Deltagande i Ing-dag är obligatoriskt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Datorkommunikation.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Deltagande i Ing-dag är obligatoriskt.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS130, ETS302

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Nyberg, Christian.Nyberg@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eita60
Övrig information: En del av de obligatoriska momenten är delar av Ing-dagar.