Kursplan för

Realtidsprogrammering
Concurrent Programming

EDAF55, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D3, Pi4-pv
Valfri för: BME5-sbh, C4-pv, E4-pv, F4, F4-pv, M4-me
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Datorer förekommer i en allt ökande grad som delkomponenter i teknisk utrustning där de måste interagera med och styra externa fysikaliska skeenden i realtid. Kursen ger en insikt i hur sådana datorsystem fungerar och ger en praktisk erfarenhet av att programmera denna typ av system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Projektarbetet syftar till att ge en samlad förståelse av kursens delmoment. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen i realtidsprogrammering.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på hela kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända laborationer och godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt projekt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA698, EDA040

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Klas Nilsson, Klas.Nilsson@cs.lth.se
Kursansvarig: Mathias Haage, Mathias.Haage@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaf55