Kursplan för

Avancerad arkitektonisk gestaltning II
Advanced Architectural Design II

AAHN06, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2017-03-28

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MARK1-aad
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stödja studentens förmåga att utforma byggnad/byggnader i en främmande och komplex fysisk kontext. Studenten skall utveckla sin kompetens och kunskap inom arkitekturens kärnområde genom att väga samman yttre förutsättningar såsom platsens egenskaper med byggnadens primära funktion. Studenten skall även i en främmande situation förvärva kunskap om en byggnads egna fysiska förutsättningar i form av hållbarhet, konstruktion och material. Kursen skall ge studenten insikter i ett kulturellt annorlunda paradigm inom arkitekturens fält och hur denna kan användas och vidareutvecklas i ett föränderligt samhälle. Studenten skall också ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera sitt projekt i ett internationellt sammanhang, såväl visuellt som verbalt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tillämpningsuppgift skall utgå från en etablerad men för studenten mindre känd kontext. Genom att introducera en arbetsmetod vilken kan beskrivas som cyklisk skall de i varje moment uppställda hypoteserna kontinuerligt utvärderas och frambringa nya infallsvinklar vilka förs vidare i processen. Konstnärliga ingångar skall ställas mot lokalt vedertagen eller vetenskapligt belagd kunskap. Byggnaders lokalprogram kan antingen vara givet eller vara en del av arbetet. Byggnadens syfte kan vara både av publik eller privat karaktär. Samverkan med lokala aktörer, officiella eller fristående, prioriteras men utgör ingen förutsättning. Handledning ges rörande praktisk tillämpning av arkitektens kunskap vid utformning av byggnad/byggnader samt vad gäller kommunikationen av det uppnådda resultatet. Undervisningen sker genom enskilda eller gruppgemensamma övningar/moment. Kursen innefattar föreläsningar och obligatoriska schemalagda s.k. genomgångar samt projekthandledning på ritsal. En kurs om 7,5hp har knutits till kursen vilken innehåller litteraturstudier, seminarier, studieresa (ej obligatorisk) samt specifik kunskap rörande byggnadsverks konstruktiva uppbyggnad.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk närvaro vid genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AAHN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt ”Integrerad design: Arkitektur – Konstruktion.