Kursplan för

Design av väg- och gaturummet
Road and Street Design

VVBF30, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Efter genomgången kurs ska studenten vara väl förtrogen med Kommunförbundets och Vägverkets riktlinjer TRAST och VGU. Studenten ska praktiskt kunna genomföra nätananlyser samt kunna fastställa dimensioneringsförutsättningar och genomföra analyser enligt VGU, detta gäller såväl tätort som landsbygdsmiljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av beröringspunkterna i en systematisk planering och genomförande av anläggningar i tätorter och på landsbygden och analysera information som används i och värdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information.

Kursinnehåll

Innehållet omfattas generellt av de ingående delarna i VGU samt TRAST. Speciellt behandlas följande områden:

Kursens afu-del består av en veckas praktik, studiebesök eller projektföreläsningar inom ett branschanknutet företag, myndighet eller förvaltning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både i grupp och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av inlämningsuppgifter. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med teori och räkneuppgifter. Godkänd afu.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA45 Väg och järnvägsteknik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Eventuella kostnader för resor i samband med AFU/obligatoriska studiebesök bekostas av studenten.