Kursplan för

Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering
Decentralized Water and Wastewater Treatment

VVAN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU1, V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att erbjuda en fördjupning inom decentraliserad vatten- och avloppshantering. Till denna fördjupning hör utvärdering av olika typer av system, centraliserade och decentraliserade, samt planering och dimensionering av nya, decentraliserade, system för vattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar centrala aspekter på decentraliserade system för vattenhantering i såväl utvecklingsländer som industrialiserade länder. Kursen behandlar kunskapsområdena:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Kamratgranskning av projektrapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVA030 Urbana vatten
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bitr. universitetslektor Michael Cimbritz , michael.cimbritz@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.vateknik.lth.se/