Kursplan för

CAD - väg och järnväg
CAD - Road and Railway

VTVA55, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i ingenjörsteknisk framställning i form av CAD projektering av järnvägs- och väganläggningar. Tillämpning sker i 2D CAD programvara.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå betydelsen av CAD användning och dess koppling till bygg- och förvaltningsprocessen i allmänhet och projekteringsarbetet i synnerhet.

Kursinnehåll

Kursen ger i föreläsningar och övningar kunskaper i grundläggande ingenjörsteknisk tillämpad CAD-teknik för järnvägs- och väganläggningar. Ritteknik inklusive ritningstolkning, ritningsframtagning i pappersform, pdf-generering, projektplatser på internet, Bygghandlingar 90, CAD-användningens roll i byggprocessen är viktiga punkter som belyses i kursen.

Studiebesök hos järnvägs- och vägprojektör och gästföreläsningar av branschaktörer kan komma att ingå i kursen.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examination sker genom betygsatt slutinlämningsuppgift. Därutöver krävs godkända inlämningsuppgifter och 80% närvaro på föreläsningar och ett eventuellt studiebesök.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se