Kursplan för

Ingenjörsfärdigheter med CAD
Engineering Skills with CAD

VTVA10, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper och verktyg för beräkningar och presentationer av resultat som kan användas för att effektivisera lärandet i andra kurser och underlätta arbetet som ingenjör.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Datoranvändning

Kommunikations- och presentationsteknik

Informationsteknik och ritteknik

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning av övningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Ingenjörsfärdigheter med CAD.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG.
Kod: 0216. Benämning: Rapportskrivning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se