Kursplan för

Byggnadskonstruktion
Structural Design

VSMF10, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper för dimensionering av enkla konstruktionselement i trä, stål och betong, samt grundläggande kunskaper om stomstabilisering och detaljutformning.

Kursens afu-del består av studiebesök och /eller projektföreläsningar, och syftar till att klargöra olika delar och roller i byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter, godkänd skriftlig tentamen och godkänd afu.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Byggnadskonstruktion.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0211. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro
Kod: 0311. Benämning: Konstruktionsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända konstruktionsuppgifter. Poängen bidrar till slutbetyget.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK013, VSM611

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/byggnadskonstruktion_vsmf10