Kursplan för

Internationell fastighetsteknik
International Real Estate Planning

VFTN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge förståelse för andra länders system inom området fastighetsvetenskap, genom studier av andra länders lantmäteri, samhälls- och rättskulturer. Kursen ska också ge insikt i betydelsen av dessa system för ett samhälle, och man därigenom bättre förstår det svenska systemets uppbyggnad och utformning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är upplagd som en föreläsnings- och seminarieserie, samt självständigt indidviduellt arbete  utifrån konkreta utvecklingsprojekt inom lantmäteriområdet.

Följande moment behandlas:

Fastighetsrätten i utvecklingsländer och i länder med tidigare socialistiska system behandlas.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro på övningar/seminarier, inkl inlämningsuppgifter. Avslutande individuell skriftlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se