Kursplan för

Kommersiella fastighetsköp
Purchasing Commercial Real Estate

VFRN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen behandlar de centrala problemen och frågeställningarna vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter och fastighetsbolag. Kursen vänder sig till dem som efter studierna kan tänkas arbeta med kommersiella fastigheter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar ur köprättslig synvinkel förvärv av kommersiella fastigheter. Här utgår vi från att avtalen kraftigt avviker från jordabalkens dispositiva regler.

Kursen belyser också skillnaderna mellan fastighetsförvärv och förvärv av fastighetsbolag och de faktorer som bestämmer valet av form här (inklusive associationsrättsliga och vissa skatterättsliga hänsyn). Kursen omfattar därtill specifika juridiska frågeställningar i samband med att kommuner överlåter fast egendom för exploatering.

Ett inslag är miljöansvar, dvs. hur ansvaret för immissioner fördelas mellan tidigare ägare, säljaren köparen och det allmänna. Kursen behandlar även viktiga delar av avtals- och kontraktsrätten samt delar av entreprenadjuridiken.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska projektarbetsuppgifter och seminarier. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFR065

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: jur dr Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se