Kursplan för

Kapacitetsutveckling
Capacity Development

VBRN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kapacitetsutveckling har identifierats som ett verktyg och en process för att avsevärt minska katastrofförluster och skapa en hållbar utveckling i världen. Kapacitetsutveckling definieras här som en lokalt driven förändringsprocess genom vilken individer, organisationer och institutioner erhåller, stärker, upprätthåller och anpassar sin kapacitet eller förmåga att sätta upp och uppnå sina egna utvecklingsmål över tid samt att lära sig av dess erfarenheter.

Genom föreläsningar, litteraturseminarier och övningar behandlar kursen teorier och utmaningar för kapacitetsutveckling, förändringsprocesser och projektledning. Kursen tar även upp olika modeller hur man analyserar och bedömer kapacitet på olika nivåer och hur man designar och utvärderar kapacitetsutvecklingsprojekt dvs projekthantering. Kursen är till stor del baserad på olika fallstudier och kapacitetsutvecklingsprojekt för katastrofriskreducering från ett internationellt sammanhang som har genomförts av statliga organisationer, internationella icke-statliga organisationer och FN.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga individuella inlämningsuppgifter, inlämningsuppgifter vid obligatoriska seminarier och övningar samt godkänd gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Kapacitetsutveckling.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell uppsats
Kod: 0213. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Societal Resilience VRSN01
Begränsat antal platser: 35
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. För övriga platser ges förtur i första hand för studenter på civilingenjörsprogrammet i riskhantering och i andra hand på brandingenjörsprogrammet. För att skilja studenter från samma program används antal poäng på programmet och betyg.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Hagelsten, magnus.hagelsteen@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.