Kursplan för

Riskbedömning
Risk Assessment

VBRN01, 8 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-03-31

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MFST1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar, tillsammans med tidigare kurser, till att studenten skall få möjlighet att tillgodogöra sig verktyg för riskanalys och riskvärdering och hur de kan användas som underlag för beslut inom området riskhantering och speciellt inom området brandteknisk dimensionering. Vidare syftar kursen till att utgöra en bas för fortsatta studier inom riskhanteringsområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

De övergripande momenten i kursen riskanalysmetoder utgörs av: introduktion till området riskanalys och riskhantering, behandling av riskbegreppet, riskanalysmetodik inom området brandsäkerhet, osäkerhetsanalys, riskmått och riskvärdering, riskperception och beslutsfattande när det gäller risker.

Under kursens gång kommer ett antal individuella hemuppgifter samt ett projektarbete att genomföras. Projektuppgiften genomförs inom ett ingenjörsområde. Projektuppgiften ska redovisas såväl muntligt som skriftligt i form av en rapport.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen är en sammanvägning mellan resultat på en skriftlig tentamen, den projektuppgift och de individuella hemuppgifter som ingår. Hemuppgifterna kommer primärt fokusera på att studenterna visar förståelse för teori och den skriftliga tentamen består främst av problemlösningskaraktär.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Riskbedömning.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Kursen syftar, tillsammans med tidigare kurser, till att studenten skall få möjlighet att tillgodogöra sig verktyg för riskanalys och riskvärdering och hur de kan användas som underlag för beslut inom området riskhantering. Vidare syftar kursen till att utgöra en bas för fortsatta studier inom riskhanteringsområdet.
Kod: 0213. Benämning: Projektuppgifter, hemuppgifter.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända individuella hemuppgifter och projektuppgifter i grupp. Delmomentet omfattar: Under kursens gång skall ett antal individuella hemuppgifter samt en större gruppprojektuppgift genomföras. Till projektuppgifterna finns handledning tillgänglig för konsultation. Projektuppgifterna redovisas skriftligt och muntligt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBR180

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Henrik Hassel, henrik.hassel@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten och seminarier förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.