Kursplan för

Konstruktion av broar och avancerade konstruktioner
Design of Bridges and Advanced Structures

VBKN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge aktivt tillämpbar kunskap om konstruktion av broar och andra avancerade konstruktioner som är lämpliga för större spännvidder, t.ex. kabelkonstruktioner, spännbandkonstruktioner, bågar och skal.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

I kursen ingår föreläsningar, övningsuppgifter, gästföreläsningar av praktiskt verksamma ingenjörer och/eller arkitekter, samt studiebesök. Kursen är upplagd kring en projekteringsuppgift, som består av bro eller av annan typ av konstruktion som lämpar sig för större spännvidder. I uppgiften görs projektering och konstruktionsberäkningar på relativt detaljerad nivå. Modellbyggande i lämplig skala med provbelastning kan förekomma, beroende på uppgiftsinriktning. Projekteringsuppgiften presenteras vid ett seminarium.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Projektuppgifter (skriftlig redovisning och presentation vid seminarium) samt skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VSMF15 Balkteori, VSMF05 Teknisk modellering: Bärverksanalys
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBK041

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Roberto Crocetti, Roberto.Crocetti@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se