Kursplan för

Konstruktionsteknik
Structural Engineering

VBKF10, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till byggnadsmekanik och konstruktionsteknik tillämpad på konstruktionstyper som är vanliga i byggnader. Kursen ska ge teknologen en insikt och förståelse för de krav som ställs på bärande konstruktioners bärförmåga och säkerhet. Vidare ska studenten efter genomförd kurs kunna analysera och dimensionera enklare bärande konstruktionselement samt förstå hur en byggnad fungerar utifrån de ställda kraven. Kursen riktar sig till studenter på Brandingenjörsutbildningen och är förberedande för kursen i Brandskyddssystem där konstruktioner dimensioneras med avseende på brand.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen ingår moment som ger träning i redovisningsteknik och CAD.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och duggor samt inlämningsuppgifter och deltagande i obligatoriskt seminarium

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Skriftlig tentamen och duggor.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och skriftliga duggor Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet
Kod: 0216. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter Delmomentet omfattar: Hela kursinnehållet

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VSMA15 Mekanik, VBMA25 Byggnadsmaterial, VBFA05 Husbyggnadsteknik
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ivar Björnsson, ivar.bjornsson@kstr.lth.se
Kursansvarig: Eva Frühwald Hansson, eva.fruhwald@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se/utbildning/