Kursplan för

Byggprocessen och projektledning
Construction Process and Project Management

VBEF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning Kursen syftar vidare till att ge studenterna grundläggande kunskaper i projektledning, projektstyrning och projektorganisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar byggprocessen ur ett aktörsperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter. I alla delmoment kommer projektledarens roll att lyftas fram och dennes relation till övriga aktörer i processen. Kursen kommer att byggas upp av en projektuppgift där ett praktikfall används för att analysera processen, teori kommer att ges via föreläsningar och kurslitteratur. I ett praktikfallsuppgiften skall studenterna visa att de kan tillämpa projektledningsprinciper där tyngdpunkten är att se på helheten i projektet.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända projektuppgifter samt godkänd skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/