Kursplan för

Universal design, projekt
Universal Design, Project

TNSF02, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Denna kurs är inriktad på universell utformning (Universal Design) som kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.

Syftet med kursen är att industridesignstudenterna lär sig hur de i sina kommande yrkesroller kan ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir användvärda för så många människor som möjligt. Vidare tränas studenten också i att föreslå och förverkliga möjliga förbättringar till produkter, tjänster och miljöer så att de i högre grad uppfyller kriterierna för universell och inkluderande design. Kursens behandlar processen (hur man tar fram nytt) och även utvärdering av resultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av ett projektarbete som utförs tillsammans med civilingenjörsstudenter som går kursen ”Rehabiliteringsteknik och design”.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av en universellt utformad produkt, miljö eller tjänst. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examinationen baseras på arbete i grupp. Om projektarbetet i grupp bedöms som godkänt, erhålls betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: TNSA01 Universal design, teori samt MAMA05 Belastnings- och kognitionsergonomi (alternativt TNS112 Kognitionsergonomi och MAM081 Belastningsergonomi).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNSF01, TNS120, TNX153

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Per-Olof Hedvall, tekn dr, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Kursansvarig: Håkan Eftring, universitetslektor, tekn dr, hakan.eftring@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning