Kursplan för

Logistik och verksamhetsstyrning
Fundamentals of Logistics and Operations Management

MTTF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Logistik och styrning av försörjningskedjor .
Obligatorisk för: MLOG1
Alternativobligatorisk för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om logistik och verksamhetsstyrning, dvs. utformning, planering, styrning och utveckling av industriell verksamhet. Kursen fokuserar på materialflödet i ett företags försörjningskedja: från leverantör, genom företaget och till kund. Den skall även ge en orientering om det därtill hörande informationsflödet, och ge en förståelse för hur logistik och verksamhetsstyrning kan påverka ett företags resultat och lönsamhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd examen.
Kod: 0215. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända uppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTTF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan Olhager, jan.olhager@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se