Kursplan för

BIM - modellering och visualisering
BIM Modelling and Visualisation

MMTF10, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: IBYA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I kursens introducerande del presenteras manuella och datorstödda metoder för att stödja idéskapande och gestaltning, samt visuell projektkommunikation i främst tidiga skeden. Syftet är att klargöra hur information kan förmedlas grafiskt och visuellt, liksom hur tolkningen kan påverkas av medier och tekniker. Även förmågan att skildra och kommunicera en verklighet med handskisser och perspektiv tränas och ska senare kunna värderas i förhållande till datorstödda metoder. Kursen tränar inledningsvis förmågan till datorstödd bildframställning och grafisk kommunikation i program för skiss, bildbehandling och 3D-modellering.

I kursens fortsättningsdel ges teoretisk och praktisk kunskap om modellbaserad projektering och BIM. Därigenom ska kursen ge förståelse för hur man med hjälp av ett modernt objektsorienterat 3D modellerande program skapar en BIM (Building Information Model), och hur denna som informationsbärare optimalt kan stödja hela byggprocessen från inledande planerings- och projekteringsskeden fram till produktion,förvaltning och slutligen rivning av byggnaden. Inom det pågående paradigmskiftet i byggbranschen, från ett dokument- till ett databasbaserat informationssystem, ska kursen ge en förståelse för hur BIM kan stödja traditionellt grafisk projektkommunikation såväl som analytisk informationshantering till stöd för effektivare beslutsprocesser. Förutom praktisk övning i tilläggsapplikationer som stödjer det senare för exempelvis kollisionskontroll, mängdning, resurs- och tidsplanering ska teoristudium ge insikter om ändringar i arbetsmetoder, nya och skiftande arbetsroller, nya ansvarsområden m.m i relation till BIM.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker på underlag av enskilt redovisade övningsuppgifter, teoridugga samt avslutande projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna praktikmomenten. Såväl muntlig som skriftlig redovisning av uppgifter krävs. Slutbetyg (TH) med delavsnitt betygsatta med såväl TH betyg som UG betyg. 80% närvarokrav på föreläsningar.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: BIM teknik.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa projektuppgifter med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Såväl muntlig som skriftlig redovisning krävs, Slutbetyg (TH) med delavsnitt betygsatta med såväl TH betyg som UG betyg. Även krav på 80% närvaro på delavsnitt. Delmomentet omfattar: - Cad historik inom byggbranschen - Olika 3D modelleringstekniker - BIM begreppet (objektsorientering, parametri, interoperabilitet, informationsöverföringssätt, databaser, modelserver/delmodeller, laserscanning) - Processfrågor och BIM teknologi (arbetsmetoder, arbetsroller, ansvarsområden, standardisering/klassifikation, koppling till industrialiserade byggprocesser och Lean tänkande - Olika aktörers användning av BIM teknologin (mängdning, inköp, logistik, simulering, förvaltning, kollisionskontroll, produktionsberedning och -styrning, ritningsframtagning) - Kursens visuella del innehåller specifikt övningar i kreativ gestaltning, digital 3D-modellering av hus, layout, digital bildbehandling, färgsättning och visuell kommunikation via posters med bilder, ritningar och text. Utveckling av och synliggörande av uppslag och idéer och slutligen träning i bedömningsförmåga att formulera sina intryck av bilder.
Kod: 0211. Benämning: Visualisering.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa projektuppgifter med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Såväl muntlig som skriftlig redovisning krävs, Slutbetyg (TH) med delavsnitt betygsatta med såväl TH betyg som UG betyg. Även krav på 80% närvaro på delavsnitt. Delmomentet omfattar: - Cad historik inom byggbranschen - Olika 3D modelleringstekniker - BIM begreppet (objektsorientering, parametri, interoperabilitet, informationsöverföringssätt, databaser, modelserver/delmodeller, laserscanning) - Processfrågor och BIM teknologi (arbetsmetoder, arbetsroller, ansvarsområden, standardisering/klassifikation, koppling till industrialiserade byggprocesser och Lean tänkande - Olika aktörers användning av BIM teknologin (mängdning, inköp, logistik, simulering, förvaltning, kollisionskontroll, produktionsberedning och -styrning, ritningsframtagning) - Kursens visuella del innehåller specifikt övningar i kreativ gestaltning, digital 3D-modellering av hus, layout, digital bildbehandling, färgsättning och visuell kommunikation via posters med bilder, ritningar och text. Utveckling av och synliggörande av uppslag och idéer och slutligen träning i bedömningsförmåga att formulera sina intryck av bilder.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AFO680, MMT656

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Hemsida: http://www.caad.lth.se