Kursplan för

Introduktion till maskinteknik
Introduction to Mechanical Engineering

MMTA02, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

 

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Under första halvan av kursen arbetar teknologerna i laborationsform med uppgifter kopplade till en kommersiell produkt. Laborationsuppgifterna baseras på maskintekniks teknikbas, så som produktutveckling/design, tillverkningsteknik, materialteknik, maskinelement etc. Laborationerna föregås av föreläsningar inom respektive ämnesområde av specialister. Utgångspunkten är att den praktiskt tillämpade funktionen/processen skall stå i centrum för verksamheten i kursen.

Under andra halvan av kursen arbetar teknologerna med ett konstruktions-/produktutvecklingsprojekt. I projektet ingår även en hel del enklare tillverknings- och monteringsarbete. Projektarbetet ska förutom en tillverkad produkt även resultera i både en skriftlig rapport och en muntlig presentation varför föreläsningar gällande skriftlig och muntlig presentationsteknik ges under projektets gång.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer och obligatorisk projektuppgift med både skriftlig och muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMTA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hans Walter, hans.walter@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se