Kursplan för

Produktinnovation
Product Innovation

MMKN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, I4, M4-pu, MD5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse och kunskaper om strategier, begrepp och metodik avseende produktinnovationsprocessen och i denna ingående delprocesser, huvudsakligen produktförnyelse och produktutveckling. Primärt berörs strategiska delar av utvecklingsarbetet, dvs. produktförnyelse inkluderande upprättande av ett produktförnyelseprogram (produktplan över framtagna produktförslag). Avseende produktutvecklingsprocessen, så kommer denna att belysas i ett djupare och mera omfattande perspektiv än som var fallet inom ramen för den obligatoriska kursen Utvecklingsmetodik. Speciellt kommer etablerade metoder för produktutvecklingsprocessen att kritiskt belysas mot senaste forskningsrön, samtidigt som även processens senare faser, som inte ingick i Utvecklingsmetodikkursen, kommer att belysas. Kursdeltagana ska också ha förvärvat sådan kunskap och förståelse att de kritiskt kan reflektera över och, om så krävs, också kunna föreslå förbättringar av existerande produktinnovationsprocessmodeller.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen för framtagning av produkter, produktinnovationsprocessen, inleds kursen direkt med att indela kursdeltagana i grupper (team) inför det industriella utvecklingsprojektet. Inom ramen för detta projekt genomförs inledningsvis en kort industriföretagsundersökning, vars mål är att ge studenterna en inblick i hur utvecklingsarbetet utförs inom det värdföretag som gruppen tilldelats. Parallellt med projektarbetet introduceras produktförnyelseprocessen (en för små och medelstora företags specifik process som i stort motsvarar den traditionella produktplaneringsprocessen). Inom ramen för denna process genomgås hur företaget, utifrån en från affärsmålet och på marknadsanalys härledd produktpolitik, tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad projektportfölj av utvecklingsprojekt. I efterföljande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen med tyngdpunkt på den inledande princip- eller, alternativt, konceptutvecklingsfasen, men också innefattande dess övriga faser om så är aktuellt. Notera, att genomförandet av produktutvecklingsdelen av projektet i normalfallet blir mycket övergripande och fokuserar i första hand på produktlösningen som sådan och inte, som i kursen Utvecklingsmetodik, på processen. I den avslutande delen av kursen fördjupar sig i kursdeltagarna i ett antal redovisade metoder och verktyg med hjälp av de senaste forskningsrönen inom området.
Projektet består med andra ord av tre delar: industriföretagsundersökning, produktförnyelse- och produktutvecklingsprojekt. I den tredje delen av projektet, omfattande dels konceptutveckling men även innefattande inslag från efterföljande faser såsom framtagning av produktarkitektur och detaljutformning, utgör en direkt fortsättning av utvecklingsarbetet på ett i produktförnyelsedelen framtaget produktförslag. Projektarbetet redovisas skriftligen i form av en för respektive grupp gemensam rapport och även muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag. Arbetet i projektet utförs av grupper (team) om 4-6 teknologer per grupp.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift, i form av ett industriellt utvecklingsprojekt, ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 4-6 studenter per grupp. Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 30-60 poäng. Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver det obligatoriska projektet ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken 15-30 poäng erhålls vid godkänt resultat. Bonuspoäng till tentamen kan erhållas vid godkända övningar under kursen. Slutbetyget baseras på erhållna poäng från godkänt projektresultat och från godkänd tentamen och ges enligt följande: 45-59 poäng ger slutbetyget 3; 60-76 poäng ger slutbetyget 4; 77-90 poäng ger slutbetyget 5.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Produktinnovationsprojekt.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 30 - 60 poäng. Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Delmomentet omfattar: Projektet utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet genomförs i grupper (team) om 4-6 studenter. Som beskrivet i innehållsdelen omfattar projektet 3 delar. Den första delen, industriföretagsundersökning, dokumenteras skriftligen och redovisas muntligt i en för alla grupper gemensam presentation. Projektets andra del, avseende produktförnyelse, resulterar i ett antal projekt-/produktförslag, av vilka ett utnyttjas i den efterföljande produktutvecklingsprocessen. I denna tredje delprocess utförs tillämpliga delar av den inledande princip-/konceptutvecklingsfasen, men även inslag ifrån följande faser såsom framtagning av produktarkitektur och aspekter rörande detaljutformning av produkten kan ingå. Samtliga delar redovisas skriftligen i form av en för respektive grupp (team) gemensam rapport och även muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag.
Kod: 0214. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen, där godkänt resultat ger 15-30 poäng. Bonuspoäng kan erhållas vid godkända övningar under kursen. Delmomentet omfattar: Tentamen inriktas mot att kontrollera den individuella kunskapsinhämtningen från föreläst teori.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/courses/