Kursplan för

Produktutvecklingsprojekt
Product Development Project

MMK101, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskaper och insikter i planering, genomförande och styrning av ett industriellt utvecklingsprojekt, där målet är konstruktion, tillverkning och utprovning av en fungerande teknisk lösning (primärprodukt/prototyp).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utvecklingsprojektet genomförs under ett helt läsår, dvs under fyra läsperioder. Arbetet utförs i form av grupparbete om 3–5 teknologer per grupp. Utvecklingsprojekten, som till dominerande del utföres i samarbete med industrin, omfattar följande etapper: Principkonstruktion, Primärkonstruktion I och Primärkonstruktion II.

Innan etapparbetet i Primärkonstruktion I kan påbörjas, ges två föreläsningar, som komplement till tidigare föreläst teori i kursen Utvecklingsmetodik MMK040.

Principkonstruktion – Med utgångspunkt ifrån ett materiellt behov eller given produktuppgift skall ett principiellt produktförslag, en konceptlösning, tas fram.

Primärkonstruktion I – Utifrån det i föregående etapp framtagna princip- /konceptlösningen utvecklas en preliminärt användningsriktig produkt fram t o m ett komplett tillverkningsunderlag. Om möjligt, uppdelas primärkonstruktionsarbetet så att varje gruppmedlem enskilt utför del av utvecklingsarbetet.

Primärkonstruktion II – Den framtagna primärprodukten (ev. prototypen) tillverkas. När produkten tillverkats, monteras denna av gruppen, som även utprovar produkten. Resultaten från utprovningen, bl.a. innehållande eventuella rekommendationer för produktens vidare utveckling, dokumenteras i en slutrapport. Produkt- och utvecklingsarbetet i sin helhet redovisas vid en offentlig projektutställning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: I varje projektetapp redovisas uppnådda projektresultat i en för respektive projektgrupp gemensam rapport. Totalt skall tre rapporter tas fram under projektets gång. Dessa projektrapporter poängbedöms av institutionshandledaren, vanligtvis efter konsultation med industrirepresentanten. Maximalt kan 20 poäng erhållas för respektive etapprapport. Underkänd etapprapport skall kompletteras, varvid endast minimipoäng (10 poäng) erhålles vid godkänt resultat. För erhållande av slutbetyg krävs godkända projektrapporter. Slutbetyget erhålles som heltalsdelen av en tiondel av summan av poängresultaten från respektive etapprapport, dock kan maximalt betyget 5 erhållas.

Delmoment
Kod: 0107. Benämning: Principkonstruktionsprojekt.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Poäng ges vid godkänt projektarbete i intervallet 10 - 20 poäng. Delmomentet omfattar: Löpande redogörelser, tekniskt underlag, inlämnad rapport och föredragning bedöms utifrån den i kursen Utvecklingsmetodik (MMK040) introducerade konstruktionsmodellen för utvecklingsfasen Principkonstruktion ("Concept Development").
Kod: 0207. Benämning: Primärkonstruktionsprojekt 1.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Poäng ges vid godkänt projektarbete i intervallet 10 - 20 poäng. Delmomentet omfattar: Arbetet i denna fas av utvecklingsprojektet inleds med en föreläsning om konstruktionsmetodik, där den i kursen Utvecklingsmetodik förelästa modellen kompletteras. Löpande redogörelser, komplett underlag för layout, detaljkonstruktion och komponentval, rapport(-er) och föredragning bedöms utifrån den givna konstruktionsmodellen.
Kod: 0307. Benämning: Primärkonstruktionsprojekt 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Utställningsmaterial, uppläggning och genomförande av offentlig utställning och presentation bedöms. Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Poäng ges vid godkänt projektarbete i intervallet 10 - 20 poäng. Delmomentet omfattar: Uppläggning och genomförande av etapparbetet, samt slutsatser från genomförda prov dokumenteras i en slutrapport.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FHL013 Hållfasthetslära, FKM015 Konstruktionsmaterial, MME070 Transmissioner, dimensionering, MME080 Transmissioner, dynamik, MMT012 Tillverkningsmetoder, MMK095/MMKN05 Konstruktionsteknik, MMK140 Datorbaserad konstruktionsanalys 1, MMK145 Datorbaserad konstruktionsanalys 2.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 3 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@design.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se/education/