Kursplan för

Människan i extrema miljöer
Human in Extreme Environments

MAMF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: BME4-br
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

 

Kursinnehåll

Kursen ger ökad kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår

Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med övningar/laborationer, och grupp/projektarbetet.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Muntliga och skriftliga redovisningar av grupparbeten, laborationer och projektarbete, samt en individuell skriftlig tentamen. Undervisning sker i form av föreläsningar, grupparbeten och laborationer. Handledning ges via en nätbaserad undervisningsplattform (LUVIT). Obligatorisk närvaro krävs vid föreläsningar, grupparbeten och laborationer.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TFRC70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kalev Kuklane, kalev.kuklane@design.lth.se
Kursansvarig: Chuansi Gao, chuansi.gao@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/termisk-miljoe/utbildning/mamf35-och-tfrc70-maenniskan-i-extrema-miljoeer/
Övrig information: Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt värme och kyla, kallt vatten och dykning, lufttrycksförhållanden, syrefattiga miljöer samt metoder och strategier för riskbedömning och åtgärdande.