Kursplan för

Biokemisk reaktionsteknik
Biochemical Reaction Engineering

KTE071, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Obligatorisk för: B4-pt
Alternativobligatorisk för: MBIO2
Valfri för: K4-p, W4-p
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Utveckling av nya biotekniska processer kräver analys av såväl cellmetabolismen som bioreaktorn. Syfte med denna kurs är att ge de studerande förståelse och färdigheter så att de på ett kvantitativt sätt kan göra denna analys av en bioteknisk process. Detta utgör grunden för utformning och uppskalning av biotekniska processer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar på ett kvantitativt sätt biotekniska processer på såväl reaktor som cellnivå. Följande moment ingår: Metabola reaktioner, stökiometri, C-mol konceptet, reduktionsgrader, termodynamik i mikrobiella system, modellering av metabola nätverk, reaktionskinetik, utformning av biotekniska processer, massöverföring, uppskalning av bioreaktorer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Simuleringsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0198. Benämning: Teori.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen
Kod: 0298. Benämning: Beräkningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: skriftlig rapport

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande biokemi (t.ex. KBK011), Reaktionsteknik (t.ex. KETF25 eller KTE170) och linjär algebra (t.ex. FMAA20)
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Gunnar Lidén, Gunnar.Liden@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte071/