Kursplan för

Organisk kemi
Organic Chemistry

KOKA10, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: W2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i organisk kemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar grundläggande organiska föreningar såsom alkaner, alkener, alkyner, alkoholer, alkylhalogenider, etrar, aminer, aromatiska föreningar samt karbonylföreningar. Grundläggande begrepp såsom nomenklatur, isomeri och fysikaliska egenskaper diskuteras och används i en kursdel som behandlar kemisk reaktivitet. De bakomliggande mekanismerna kring ett antal viktiga reaktionstyper såsom substitution, addition, reduktion, oxidation, elimination samt omlagringar används för att förstå hur katjoner och anjoner styr kemiska reaktioner. Grundläggande koncept inom grön kemi diskuteras, samt hur val av organisk syntesmetod påverkar ekonomi, hälsa och miljö.

Under laborationerna ges en fördjupad förståelse för organisk reaktivitet, förmåga att under handledning följa enklare laborationshandledningar i syfte att analysera och syntetisera organiska föreningar samt förmåga att söka och bedöma information rörande säkerheten hos kemiska föreningar och reaktioner.

En viktig aspekt är att kunna rita upp tydliga bilder av organiska molekyler och beskriva organiska reaktioner. Organisk kemis roll i dagens samhälle betonas under hela kursen.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination. För godkänd laborationskurs krävs att samtliga laborationer är godkända. För att få lov att laborera måste studenten vara godkänd på ett säkerhetsförhör.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Organisk kemi, läskurs.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: För godkänd läskurs krävs godkänd examination via duggor eller tentamen.
Kod: 0208. Benämning: Organisk kemi, labkurs.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationskursen måste vara godkänd för godkännande av kurs.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA01 Inledande kemi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOK050, KOKA15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ulf Ellervik, Ulf.Ellervik@chem.lu.se
Hemsida: http://www.organic.lu.se/Education/Ekosystemteknik/Ekosystem/EnvOrg.html