Kursplan för

Mejeriteknologi
Dairy Technology

KLT051, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge vetenskaplig bakgrund till och fundamental kunskap om mjölk från kemisk, fysikalisk, biokemisk och mikrobiologisk synvinkel samt en introduktion till processer inom mejeriindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBK011, Biokemi.
Begränsat antal platser: 24
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Paulsson, Marie.Paulsson@food.lth.se
Kursansvarig: Dr Maria Glantz, maria.glantz@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se
Övrig information: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Kursen läses komprimerat. Kursen samordnas med uppdragsutbildning.